Europass - Mobilność

W ramach projektu "Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy", uczestnicy projektu mieli za zadanie zakończyć udział w mobilnościach otrzymaniem Certyfikatu ukończenia kursu językowego, Europass - Mobilność i Europassu - Paszportu językowego. Certyfikat ukończenia kursu to poświadczenie udziału w danym kursie językowym wystawiany przez szkołę organizującą kurs.

Europas - Paszport językowy to samodzielne dokonanie oceny własnych umiejętności językowych  oraz precyzyjne ich przedstawienie. W dokumencie tym ocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli samooceny, opracowanej przez Radę Europy, w której zdefiniowanych zostało sześć poziomów biegłości językowej w zakresie słuchania, czytania, pisania, porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Europass-Paszport Językowy przedstawia także całą „biografię językową” posiadacza dokumentu, czyli etapy i formy kształcenia oraz informacje na temat wykorzystania języka obcego.

Eurpopas - Mobilność - Dokument służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).
Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:

  •     praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
  •     semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
  •     praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.


Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Dokument Europass – Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia zagranicą, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Instytucją wydającą dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż/praktykę/okres nauki za granicę. Europass – Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. Dokument Europass – Mobilność jest wydawany bezpłatnie. Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i w języku obcym. Dokument może otrzymać każdy – niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego – podejmujący naukę za granicą po 1 stycznia 2005 r. pod warunkiem, że odbywa się ona w ramach wyjazdu zorganizowanego. Jako wyjazd zorganizowany traktuje się pobyt za granicą, który jest wynikiem podpisania umowy między krajową instytucją wysyłającą (np. szkołą, uczelnią czy urzędem pracy) i zagranicznym partnerem przyjmującym, określającej treść, cel i czas trwania wyjazdu, a także jego sposoby monitorowania i aspekty praktyczne. Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

 

 

    Data publikacji: 21-03-2018 08:36
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02