O projekcie

  • 12-06-2018 11:08

    Dane projektu

    Powiat Krapkowicki realizuje od 2016 r. projekt pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji.

  • Prezentujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę  w ramach projektu "Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji".

    Data publikacji: 12-06-2018 10:15
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02