Harmonogram rekrutacji LO dla absolwentów szkół podstawowych

LP

Rodzaj czynności

Data

Uwagi

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 czerwca 2020 do

10 lipca 2020

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

zskilinski@powiatkrapkowicki.pl

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
oddziału dwujęzycznego

15 czerwca 2020
do 22 czerwca 2020

 

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim

24 czerwca 2020
g. 9.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki :

sprawdzianu predyspozycji językowych

28 lipca 2020

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

do 10 lipca 2020r. (świadectwo)
do 4 sierpnia 2020r. (wyniki egzaminu)

 

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24 czerwca 2020r.

.

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły.

12 sierpnia 2020r.
godz. 12.00

 

 

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia  2020r. do 18 sierpnia 2020r.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020r.
godz. 14.00

 

 


  |  Data modyfikacji: 20-05-2020 18:11
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02