2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Krapkowickiego.

bip.powiatkrapkowicki-  menu podmiotowe - jednostki organizacyjne powiatu-Sprawozdania jednostek obsługiwanych
 


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego do pobrania:

 PDFRaport-zD-ZSK-GUS.pdf
PDFLO-GUS (2).pdf
PDFLO-dla-dorosłych--GUS (1).pdfMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystycznyul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON 00019379500000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu zskilinski@powiatkrapkowicki.pl
E-mail kontaktowy osoby, która
wypełniła formularz
i.medwid@powiatkrapkowicki.pl

Telefon kontaktowy 774663202 Data 2021-03-18 Miejscowość Krapkowice

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo WOJ. OPOLSKIE
Powiat Powiat krapkowicki
Gmina Krapkowice (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[ ] TAK

[ X ] NIE

Strona 2

pomieszczeń technicznych? [ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są

Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Księdza Duszy 7. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujących się przy schodach. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda, dostępna od wejścia przy dziedzińcu, którą można się dostać na wszystkie piętra budynku w głównym skrzydle. Na piętra w skrzydle bocznym prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poziome - 1,0,1,2. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 0,1,2. W obiekcie brak pochylni, platform, nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na korytarzach znajdują się oznaczenia i plany ewakuacyjne. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie

001 lo.krapkowice.pl [ ] Zgodna

[ X ] Częściowo zgodna

[ ] Niezgodna

 

002 bip.lo.krapkowice.pl [ ] Zgodna

[ X ] Częściowo zgodna

[ ] Niezgodna

 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania Zgodność z UdC

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej: Brak dostępności mediów zmiennych w czasie, brak dostępności z klawiatury, strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące; zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

[ ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

[ ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,

MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[ ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych

[ X ] TAK

[ ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

[ ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)

[ ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od

zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

migowego:

[ ] od razu

[ ] w ciągu 1 dnia roboczego

[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[ ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie

liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej

działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ ] TAK

[ X ] NIE

Strona 5

[ ] Na części stron tak, na części nie W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form: (wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ X ] TAK

[ ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: 1

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: Zapewniał dostosowanie osobom

słabowidzącym : zaadoptowanie materiałów dydaktycznych, odczytywanie poleceń zadań na głos, wykorzystywanie powiększonego druku, kontrastu oraz odpowiedniej bezszyfrowej czcionki, zastosowanie lup, powiększalników. Plan zajęć lekcyjnych został dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo - zajęcia nie odbywają się w miejscach niedostępnych dla tych osób. Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego Wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczn

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 23-03-2021 19:22
Modyfikował: Magdalena Schneider
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02