Szkolne Koło Wolontariatu

Regulamin

„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolne Koło  Wolontariuszy jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 4. Szkolne Koło Wolontariuszy jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

§ 2 Cele działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

§ 3 Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.


§ 4 Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

 • poza terenem szkoły  - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących  (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji,
 • na terenie szkoły i na rzecz szkoły  -  współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych.

§ 5 Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika,
 • dyplom uznania Wolontariusz Roku,
 • pochwała Dyrektora Szkoły,
 • list gratulacyjny do rodziców.

 

    Data publikacji: 11-10-2013 16:18
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02