Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Krok 1

Nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznj w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz informują o tym  fakcie wychowawcę klasy.

Krok 2

Jeżeli wychowawca klasy lub dyrektor stwierdzi taką potrzebę, informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.

Krok 3

Wychowawca klasy lub dyrektor, przy współpracy z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią,   planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania pomocy, okres oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

Krok 4

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  Dyrektor tworzy Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wyznacza osobę koordynującą jego pracą. Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia; określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Spotkania Zespołu zwołuje koordynator/ przewodniczący zespołu w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w roku).

W spotkaniach zespołu mogą też uczestniczyć rodzice ucznia oraz inne osoby, o które wnioskuje rodzic lub dyrektor szkoły.

Krok 5

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Krok 6

Dokumentacja z Poradni psychologiczno – pedagogicznej (opinie, orzeczenia) dostarczana przez rodzica musi zostać odnotowana w dokumentacji szkoły. Wychowawca, inny nauczyciel, pedagog kieruje w tym celu rodzica do sekretariatu.  

Krok 7

Udostępnianie informacji o uczniu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, tylko upoważnionym osobom do celów dydaktyczno – wychowawczych.

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 02-09-2013 09:05
Modyfikował: Grzegorz Podsiadło   |  Data modyfikacji: 02-09-2013 09:13
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02