Procedura organizowania zajęć rewalidacyjnych

Procedura organizowania zajęć rewalidacyjnych

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Procedura postępowania:

  1. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się na prośbę rodziców/opiekunów prawnych na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Zajęcia rewalidacyjne organizuje dyrektor szkoły na czas określony w orzeczeniu i w sposób zapewniający realizację potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej określonych w orzeczeniu.
  3. Po otrzymaniu podania (wzór dostępny w sekretariacie szkoły) od rodziców /opiekunów prawnych ucznia oraz po zapoznaniu się z orzeczeniem, dyrektor sporządza aneks do arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny i przedkłada go organowi nadzorującemu wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami. Jeżeli dyrektor posiada informacje o konieczności zorganizowania zajęć  rewalidacyjnych przed opracowaniem arkusza, zamieszcza je konstruując arkusz organizacji szkoły na nowy rok szkolny.
  4. Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacyjnych uzależniona jest od organu prowadzącego.
  5. Tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w pkt 4 jest realizowany co najmniej w ciągu 3 dni.
    Data publikacji: 02-09-2013 09:08
  |  Data modyfikacji: 09-09-2014 18:18
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02