Procedura organizowania nauczania indywidualnego

Procedura organizowania nauczania indywidualnego

Procedura reguluje zasady i tryb organizowania indywidualnego nauczania przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

 1. art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Indywidualne nauczanie jest formą realizacji obowiązku szkolnego oraz nauki. Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Procedura postępowania:

 1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 2. Organem odpowiedzialnym za organizację indywidualnego nauczania jest dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje indywidualne nauczanie ucznia (załącznik nr 1), posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Zgodnie z art. 71b ust 5c i 5d ustawy o systemie oświaty nauczanie indywidualne dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły organizując indywidualne nauczanie przestrzega zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz innych przepisów prawa oświatowego w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania, w szczególności w zakresie:
 • przydzielania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami,
 • tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych nauczania indywidualnego.
 1. Organizując indywidualne nauczanie dyrektor szkoły uwzględnia konieczność zapewnienia uczniowi realizacji wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania. Uczeń może być, na podstawie odrębnych przepisów, zwolniony z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowym zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 4. Na podstawie dostarczonego orzeczenia dyrektor szkoły opracowuje organizację indywidualnego nauczania (załącznik nr 2).
 5. Godziny zajęć edukacyjnych realizowanych z oddziałem w szkole nie są wliczane do godzin indywidualnego nauczania.
 6. Ustalona przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizacja indywidualnego nauczania stanowi podstawę do wydania przez dyrektora szkoły (załącznik nr 3) zarządzenia w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.

Załączniki:

 1. DOCZałącznik nr 1 (26,00KB)  – wzór wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o indywidualne nauczanie.
 2. Załącznik nr 2 – organizacja indywidualnego nauczania (w dokumentacji szkoły).
 3. Załącznik nr 3 – wzór zarządzenia dyrektora (w dokumentacji szkoły).


 


  |  Data modyfikacji: 24-08-2014 18:43
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02