Stypendia szkolne, zasiłki szkolne 2014/2015

stypendia szkolne.jpeg

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

O stypendium szkolne i o zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek (wzór w załączeniu). Wniosek składa się do Urzędu Miasta i Gminy stosownie do miejsca zamieszkania ucznia.

STYPENDIA SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe - stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł (netto).
 2. Termin składania wniosków: od 20 sierpnia 2014 r.  do 15 września 2014 r.
 3. Miejsce składania wniosków: wnioski o stypendium można  składać w szkole, w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, parter, pokój nr 19 lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta i Gminy stosownie do miejsca zamieszkania ucznia.

Zasady przydzielania stypendiów:

 1. Rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic lub Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do miejsca zamieszkania ucznia, wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek (wzór w załączeniu) składa się w urzędzie bądź pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenia o wysokości dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Burmistrz wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
 5. Rodzice dokonują zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym – wskazanych w decyzji i przedstawiają dowód zakupu w Wydziale Oświaty i Kultury (fakturę lub rachunek imienny wypisany na rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 6. Rodzice otrzymują refunduję poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium. 

 

ZASIŁIKI SZKOLNE

 1. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to w szczególności:
 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, 
 • utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej lub kradzieży,
 • wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna do świadczenia pracy   przez okres co najmniej jednego miesiąca.
 1. Termin składania wniosków o zasiłekdo 2 miesięcy od zdarzenia losowego.
 2. Miejsce składania wniosków: wnioski o zasiłki szkolne można  składać w szkole, w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, parter, pokój nr 19 lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta i Gminy stosownie do miejsca zamieszkania ucznia.

Zasady przydzielania zasiłków:

 1. Rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic lub Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do miejsca zamieszkania ucznia, wniosek o przyznanie zasiłku.
 2. Wniosek składa się w urzędzie bądź za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką i długotrwałą chorobę, zaświadczenie z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp.
 5. Burmistrz wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku w formie pieniężnej i terminie jego realizacji.
 6. Rodzice otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie urzędu. 

 W załączeniu:

DOCoświadczenie o wysokości dochodów.doc (31,00KB)

DOCwniosek o stypendium 2014-2015.doc (148,00KB)

DOCwniosek o zasiłek 2014-2015.doc (98,50KB)

 

 

    Data publikacji: 02-09-2013 09:36
  |  Data modyfikacji: 24-08-2014 17:48
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02