Wyprawka szkolna 2014/2015

wyprawka2014_15.jpeg

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015.

W tym roku  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną m.in. w:

  • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,
  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Oznacza to, że w roku 2014 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z projektem w/w Rozporządzenia tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.  

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz z klasy III  szkoły ponadgimnazjalnej w gminie.

Wysokość kwot dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z załączoną tabelą.

DOCXTabela-wysokość dofinansowania.docx


Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

  • w przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie z  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach o korzystaniu ze świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • w przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku,
  • w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczeń – oświadczenie o dochodach. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a sytuacja wymaga przyznana dofinansowania zamiast zaświadczeń należy dołączyć uzasadnienie,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię ww. orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Informacje dodatkowe z poprzedniego roku szkolnego (aktualne nie zostały jeszcze opublikowane na stronie UMiG Krapkowice):

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.  „Wyprawka szkolna”).

W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników.

Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 w terminie od 16 sierpnia do dnia 06 września 2013 r. (wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Szczegółowe informacje można znaleźć w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., Poz. 818) lub uzyskać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach tel. 77 44 66 812 oraz w szkołach do których uczęszczają dzieci.

Aktualne załączniki:

DOCWniosek 2.doc

DOCWniosek 3.doc

PDFRozporządzenie.pdf

PDFZarządzenie.pdf

 

 

    Data publikacji: 02-09-2013 09:52
  |  Data modyfikacji: 24-08-2014 17:58
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02