Program wychowawczy

Program wychowawczy i profilaktyki został opracowany w oparciu o analizę potrzeb uczniów i rodziców.

DOCXProgram Wychowawczy Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 2022-2023.docx (84,40KB)

Zgodnie z  oczekiwaniami w programie wychowawczym oraz profilaktycznym szkoły znajdą się działania:

 • rozwijające zainteresowania, uzdolnienia,

 • integrujące społeczność szkolną,

 • pokazujące alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,

 • uwrażliwiające na niebezpieczeństwo związane z sięganiem po środki psychoaktywne, alkohol, papierosy,

 • uwrażliwiające na zjawisko agresji i przemocy,

 • wyposażające w wiedzę nt. zjawiska cyberprzemocy,

 • ostrzegające przed uzależnieniem od komputera, Internetu, telefonów komórkowych,

 • edukacyjne o tematyce seksualności,

 • promujące tradycje, kulturę,

 • rozwijające kulturę osobistą oraz szacunek do drugiego człowieka,

 • wyjaśniające zmiany fizjologiczne dotyczące okresu dojrzewania,

 • pomagające budować zdrowe relacje na linii rodzice-dzieci,

 • pokazujące młodym ludziom ich mocne strony, budujące poczucie własnej wartości i akceptacji siebie,

 • uczące radzenia sobie ze stresem, w trudnych emocjonalnie sytuacjach,

 • uczące zasad dobrego wychowania,

 • promujące wolontariat, działania na rzecz innych ludzi.

 

Opracowanie: Komisja ds. wychowania i profilaktyki

 

 

 

 

 


  |  Data modyfikacji: 13-09-2022 07:40
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202