Regulamin organizowania edukacji domowej

Regulamin organizowania edukacji domowej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Regulamin:

 1. Zezwolenie (lub odmowę udzielenia zezwolenia) na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą wydaje w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów Dyrektor szkoły.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wydane, jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja.
 3. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są dołączyć:
 1. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 3. zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części  obowiązującej na danym etapie kształcenia.
 2. Dyrektor jest zobowiązany uzgodnić - na dany rok szkolny - z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zakres części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, z której uczeń będzie egzaminowany zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 3. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia jest przeprowadzana zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.
 4. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminów klasyfikacyjnych mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3. Dziecku spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.
 4. Dziecko ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Uczeń jest wpisany do arkusza organizacyjnego szkoły.
 6. Cofnięcie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły odbywa się w drodze decyzji administracyjnej i może nastąpić:
 1. na wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
 2. jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
    Data publikacji: 21-09-2013 15:41
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02