Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz 843).
 3. Statut Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.

 Procedura postępowania:

Zwolnienia doraźne

 1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na własną prośbę (pełnoletni) lub prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego (załącznik 1,2). Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę  na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej. Uczeń ma obowiązek potwierdzić tam swoją obecność, wpisując się na odpowiednią listę. Wówczas  nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje „zwolniony”. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu na swoją (pełnoletni) lub rodziców (prawnych opiekunów) pisemną prośbę (załącznik 3,4). W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.

Zwolnienia długoterminowe

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  na czas określony z zajęć wychowania fizycznego  lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  wydanej przez lekarza
 2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego  musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem  wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia  z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc  należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem  w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia  kolejnego / kolejnych zaświadczeń  dyrektor szkoły wydaje  decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia 
 5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni) lub samodzielnie pełnoletni uczeń. Rodzice lub uczeń składają podanie (załącznik nr 5,6) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
 • w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza lub całego roku szkolnego - do 30 września danego roku szkolnego,
 • w przypadku zwolnienia  dotyczącego II półrocza - do 28  lutego danego roku szkolnego.

W  przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) lub samodzielnie uczeń składają podania poza  ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

 1. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 2. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
 3. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni  roboczych od daty wpływu podania (załącznik 7). Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
 4. W przypadku decyzji odmownej uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem  dyrektora do Opolskiego Kuratora Oświaty.
 5. O zwolnieniu ucznia z zajęć  poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz  wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 6. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy  wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania,  zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”.      
 8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek  przebywaćna tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej. Uczeń ma obowiązek potwierdzić tam swoją obecność, wpisując się na odpowiednią listę. Wówczas  nauczyciel w dzienniku  wpisuje „zwolniony”.
 9. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi   zajęciami w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie własnego pisemnego oświadczenia (uczeń pełnoletni) (załącznik 7,8) lub oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 10. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną w dzienniku  „nieobecność usprawiedliwioną”.

Postanowienia końcowe

 1. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów  z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast  rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy  podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
 2. Dokumentacja dotycząca zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowywana jest w sekretariacie szkoły i stanowi załącznik do Rejestru Decyzji
 3. Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań we wrześniu 2015 r.,  a uczniowie podczas lekcji przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 4. Załączniki do pobrania ze strony internetowej Szkoły.

  Procedurę uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dniem 2 września 2015 r.

DOCDokumenty do pobrania - Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.doc (56,00KB)

    Data publikacji: 10-09-2015 11:55
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02