Procedura zwalniania uczniów z zajęć religii

  1. Uczeń może nie uczęszczać na zajęcia religii za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) jeśli nie wyrazili takiego życzenia na początku roku szkolnego..
  2. Uczeń ma prawo zrezygnować z uczęszczania na lekcje religii w ciągu całego roku szkolnego – wzór oświadczenia – załącznik nr 1.
  3. Deklaracja rezygnacji z religii obejmuje okres do końca edukacji w szkole i nie musi  być odnawiana na każdy kolejny rok szkolny.
  4. W przypadku, gdy lekcja religii nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej.
  5. W przypadku, gdy lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może być zwalniany do domu. Warunkiem zwolnienia ucznia jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o wzięciu przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie – wzór oświadczenia – załącznik nr 2 .
  6. Z powyższą procedurą wychowawca zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego, natomiast rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
  7. Deklarację dotyczącą rezygnacji z udziału w religii lub ponownej deklaracji do uczestnictwa w niej można złożyć na każdym etapie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnego.

Dokumenty do pobrania: DOCProcedura zwalniania z religii.doc

    Data publikacji: 11-09-2015 08:28
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02