Regulamin korzystania ze Szkolnego Studia Nagrań DELTA STUDIO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego nr18/2015 z dn 2.09.2015

 

Regulamin korzystania ze Szkolnego Studia Nagrań  DELTA STUDIO w Zespole Szkół  im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

Obowiązują w nim ogólne wytyczne zachowywania się w placówkach oświatowych, regulowane przez „Statut Szkoły” oraz jej „WSO’’. Łamanie ich oraz niniejszego regulaminu może skutkować nałożeniem obowiązku opuszczenia pomieszczenia oraz brakiem możliwości dalszego korzystania z niego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania ze STUDIA DELTA  jest zapoznanie się i zaakceptowanie w pełni niniejszego regulaminu oraz zasad BHP korzystania z pomieszczenia przeznaczonego do wykorzystywania sprzętu dźwiękowego.

2. Wszystkie wytwory działalności STUDIA DELTA  szkoła ma prawo wykorzystać w celach promocyjnych.

3. Szkolna Sekcja Realizacji Dźwięku zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie wykorzystywania wyposażenia  ora STUDIA DELTA  z o możliwości podłączenia sprzętu zewnętrznego.

II. Obowiązki osób korzystających

 1. W pomieszczeniu obowiązuje CAŁKOWITY zakaz:

a) Przynoszenia przedmiotów, które mogą wytworzyć iskrę, wysoką temperaturę bądź wywołać ogień.

 b) Przynoszenia i używania wszelkich substancji psychoaktywnych (również papierosów elektronicznych).

 c) Korzystania ze STUDIA DELTA  bom znajdującym się pod wpływem środków zmieniających świadomość.

d) Przynoszenia przedmiotów mogących spowodować utratę zdrowia bądź uszkodzenie wyposażenia  STUDIA DELTA 

e) Wynoszenia, niszczenia wyposażenia oraz STUDIA DELTA  użytkowania sprzętu niezgodnie z jego instrukcją obsługi.

f) Spożywania jedzenia i napoi.

 g) Przebywania osób nieupoważnionych.

 2. Chcąc korzystać z  STUDIA DELTA  należy minimum 7 dni kalendarzowych przed terminem próby lub nagrania dostarczyć:

a) Prośbę o udostępnienie SD z uwzględnieniem dokładnego terminu, nazwisk osób chcących z niej korzystać oraz wykaz wykorzystywanego sprzętu szkolnego wraz z wykazem i specyfikacją sprzętu pozaszkolnego (z uwzględnieniem kabli, przejściówek itp.) w formie papierowej lub elektronicznej.

b) Osoby nie będące uczniami szkoły zobowiązane są dodatkowo do okazania podpisanego przez dyrektora szkoły wniosku o udostępnienie SD, którego wzór znajduje się na stronie internetowej szkoły, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do podkładu muzycznego - załącznik 2.

3. Osoby korzystające z STUDIA DELTA , a nie będące uczniami szkoły, ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za wykorzystywany sprzęt i wyposażenie znajdujące się w SD.

4. Każda osoba korzystająca  ze STUDIA DELTA , odnotowując swoje imię, nazwisko i własnoręczny podpis oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w SD w grafiku znajdującym się po wewnętrznej stronie na drzwiach studia.

 5. Podczas korzystania z SD musi się w nim przebywać przynajmniej jedna osoba, posiadająca elementarną wiedzę z zakresu obsługi wykorzystywanych urządzeń.

 6. Ze względu na bezpieczeństwo i wygodę pracy w SD może jednocześnie przebywać nie więcej niż 8 osób.

 

   Dyrektor Szkoł

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 11-09-2015 08:38
Modyfikował: Grzegorz Podsiadło   |  Data modyfikacji: 11-09-2015 08:49
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02