Program adaptacyjny dla uczniów klas I w roku szkolnym 2015/2016

I Wstęp

Program adaptacyjny dla klas pierwszych jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej współczesnej szkoły. Znajomość praw rządzących życiem szkolnym, różnych ról, jakie uczniowie w nim odgrywają, wiedza o funkcjonowaniu szkoły ułatwia młodemu człowiekowi odnalezienie swojego miejsca w szkole oraz świadome włączenie się w jej życie społeczne. Niezbędne jest również poznanie samego siebie, swoich właściwości psychicznych i predyspozycji, a także umiejętności  komunikowania się z innymi, zarówno nauczycielami, jak i swoimi rówieśnikami oraz pracy w zespole. Program adaptacyjny ma pomóc uczniowi w miarę bezstresowym  przejściu z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej, pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, świadomym włączeniu się do grona rówieśników, zapoznanie z wymaganiami nauczycieli oraz ich metodami nauczania

II Cele ogólne:

Ogólnym celem programu adaptacyjnego dla klas pierwszych jest włączenie nowych uczniów w życie, tradycje i zwyczaje szkoły oraz zminimalizowanie stresów z tego wynikających.

III Cele szczegółowe:

 • określenie swojego miejsca w środowisku szkolnym,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu,
 • tworzenie poczucia akceptacji i przynależności do nowej społeczności,
 • ochranianie uczniów przed wszelkimi formami niewłaściwego zachowania się ze strony starszych kolegów (opiekunowie uczniów),
 • pomaganie  w nawiązaniu prawidłowych relacji między uczniami,
 • diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów,
 • nawiązanie ścisłych kontaktów z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

IV Osoby odpowiedzialne za realizacje programu adaptacyjnego w szkole:

 • wychowawcy klas,
 • pedagog szkolny,
 • pielęgniarka szkolna,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Rodzice/ opiekunowie prawni pierwszoklasistów.

V Sposób realizacji programu adaptacyjnego.

 1. Poznanie grona pedagogicznego, wychowawców klas (spotkanie uczniów klas I z wychowawcami po uroczystej inauguracji roku szkolnego).
 2. Zapoznanie uczniów podczas GDDW  z zasadami funkcjonowania szkoły, w tym z dokumentami regulującymi życie szkoły oraz prawa i obowiązki ucznia (Statut, Regulamin bezpieczeństwa, Szkolny system oceniania itp.).

Pomoce: prezentacja opracowana przez pedagoga szkolnego„Szkolne prawo w pigułce”.

 1. Wspieranie uczniów klas I LO i Gimnazjum przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 2. Poznanie się wzajemne uczniów poprzez udział:
 • w imprezie integracyjnej „Dzień Pierwszaka”,
 • w zajęciach integracyjnych z pedagogiem szkolnym,
 • w wycieczkach tematycznych, wyjściach do teatru, kina, itp.,
 • w imprezach klasowych i szkolnych (zgodnie z harmonogramem – załącznik).
 1. Przyjęcie uczniów klas I do społeczności szkolnej poprzez organizację uroczystości „Pasowanie na pierwszaka”.
 2. Poznanie się wzajemnie uczniów klas I z uczniami klas starszych:
 • udział uczniów klas I w uroczystościach szkolnych,
 • zaangażowanie uczniów klas pierwszych w pracę Samorządu Uczniowskiego.
 1. Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki i czytelni szkolnej. Zorganizowanie lekcji bibliotecznej.
 2. Poznanie nauczycieli uczących w klasach pierwszych oraz ich wymagań dydaktycznych. Prowadzenie lekcji organizacyjnych przez nauczycieli.
 3. Poznanie tradycji szkoły. Organizacja tradycyjnych imprez szkolnych (zgodnie z harmonogramem).
 4. Angażowanie uczniów w działania wytyczone w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
 5. Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 6. Wzmożone działania opiekuńcze pracowników szkoły (wychowawcy, pedagoga szkolnego nauczycieli dyżurujących podczas przerw).

 

Opracowała: Komisja  ds. wychowania i profilaktyki

 

 

Wrzesień 2015

    Data publikacji: 12-10-2015 17:24
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02