Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była dostępna dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach; zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo.krapkowice.pl

Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Data publikacji strony internetowej: 2013.08.30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016.12

Strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Brak dostępności mediów zmiennych w czasie

Brak dostępności z klawiatury

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jarosław Bień 774663202.

Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregoś z jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o które treści na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół zrealizuje żądanie niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenie żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po spełnieniu w/w procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw ObywatelskichRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Księdza Duszy 7. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się przy schodach. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda, dostępna od wejścia przy dziedzińcu , którą można się dostać na wszystkie piętra budynku w głównym skrzydle. W na piętra w skrzydle bocznym prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia poziomie -1,0,1,2. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują: na poziomie 0,1,2. W obiekcie brak pochylni, platform, nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na korytarzach znajdują się oznaczenia i plany ewakuacyjne. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


 

 

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. +48774663202