Zasady współpracy szkoły z rodzicami

Zasady współpracy z rodzicami:

 1. Rodzice uczniów mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawca klasy i nauczycielami.
   
 2. Rodzice maja prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z wychowawcą imprez klasowych, wycieczek, biwaków itp.
   
 3. Wychowawca z początkiem roku szkolnego zapoznaje rodziców z dokumentami regulującymi życie szkoły i udostępnia do wglądu.
   
 4. Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i/lub nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej.
   
 5. Rodzice mają obowiązek informować wychowawcę, pedagoga szkolnego o posiadaniu przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne instytucje, mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy.
   
 6. Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku szkolnym zebraniach klasowych.
   
 7. Formy kontaktów rodziców ze szkołą: zaplanowane zebrania, zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem szkolnym nauczycielami, wychowawcą, kontakty telefoniczne z dyrekcją, pedagogiem szkolnym nauczycielami, wychowawcą.
   
 8. Na zebraniach klasowych wychowawca sporządzą listy obecności rodziców; kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w miarę możliwości potwierdzone podpisem rodzica).
   
 9. Wychowawca może wysłać do rodziców wezwanie pisemne, jeżeli brak jest kontaktu ze strony rodziców lub wymaga tego sytuacja (nieobecność na zebraniach, niezgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela).
   
 10.  W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opiekuńczych nad dzieckiem innej osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkoła).
   
 11.  Rodzic powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, podając przyczyny nieobecności dziecka.

 


  |  Data modyfikacji: 07-04-2019 10:40
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202